Provozní řád

Provozní řád Školky Pelíšek

Do Školky Pelíšek děti přijímáme během celého roku.

Školka je pravidelně otevřena ve všední dny od 6.30h do 18h, a to i v období prázdnin. V období svátků a o víkendech je provoz školky určován zájmem a potřebami rodičů.

Dítě je možno přihlásit do školky v různém časovém rozsahu. Konkrétní možnosti a kombinace docházky včetně ceny jsou uvedeny v sekci Ceník.

Příchod do školky na celodenní nebo dopolední blok je mezi 6.30h – 9h (pozdější příchod pouze po předchozí individuální dohodě – od 9 h začíná dopolední program, často i mimo prostory školky).
Příchod na odpolední blok v 11.30h – 12h (odpolední blok začíná obědem ve 12h).

Vyzvedávání dítěte mezi 15.00h – 18h je možné libovolně kdykoliv, mimo tuto stanovenou dobu po předchozí domluvě nebo dle pravidelného času uvedeného v evidenčním listu dítěte.

Na jakékoli změny standardně domluvených časů příchodů a odchodů dítěte je rodič povinen upozornit předem!

Děti navštěvující Školku Pelíšek celodenně nebo děti, které mají frekventovanější docházku než Vaše dítě, mají přednostní právo na umístění. Vašemu dítěti se budeme snažit nabídnout jinou časovou alternativu docházky.

Povinnosti rodiče nebo zákonného zástupce dítěte

  • Rodič (či oprávněný zákonný zástupce dítěte) je povinen se seznámit s vnitřním řádem Školky Pelíšek a ostatními pravidly vztahujícími se k pobytu dítěte ve školce.
  • Rodič je povinen sdělovat Školce Pelíšek skutečnosti důležité pro pobyt dítěte ve školce, zejména individuální zvláštnosti dítěte, zdravotní stav, případná omezení apod.
  • Rodič se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou vlastním zaviněním dítěte na zařízení a vybavení Školky Pelíšek.
  • Rodič je povinen dítě přivádět do Školky Pelíšek zdravé a vhodně oblečené.
  • Rodič je povinen oznámit Školce Pelíšek předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví dítě neprodleně.
  • Rodič se zavazuje hradit školné tj. poměrnou část nákladů na provoz Školky Pelíšek v souladu s platebními podmínkami.