Soukromé předškolní výchovně–vzdělávací centrum s celodenním provozem pro děti ve věku od 2 do 6 let

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 DO NAŠÍ ŠKOLKY JE V PLNÉM PROUDU! V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE NA TELEFONÍM ČÍSLE 725 150 555. Těšíme se na Vás!

Školka Pelíšek

Školka Pelíšek zajišťuje celodenní péči o Vaše dítě s plnohodnotným výchovně vzdělávacím programem pod vedením zkušených pedagogů. Představuje tak alternativu ke klasické mateřské školce pro děti ve věku od 2 do 6 let.

Naším cílem je vytvářet inspirativní a láskyplné prostředí pro přirozený a radostný rozvoj dětské osobnosti. Náš výchovně vzdělávací program rozvíjí motorické, poznávací i sociální dovednosti. Zároveň děti vede k samostatnosti, tvořivosti, sebejistotě a zodpovědnosti. Připravuje je na důležité životní chvíle, jako je např. vstup do školy. Děti se nenásilnou formou – s přihlédnutím na individuální potřeby, tempo a předpoklady – seznamují s okolním světem, učí se navazovat sociální kontakty s vrstevníky i s „cizími” dospělými, učí se respektovat sebe sama i druhé.

Součástí nabízeného programu je angličtina, hudebně-pohybové a výtvarné aktivity, keramika, logopedie, vaření, člověk a svět, vědecké pokusy, výlety, oslavy a turnaje.

Pedagogové naší školky jsou pečivě vybíráni. Musí projevit nejen pedagogickou erudici a zkušenost, ale musí být též laskaví a trpěliví, obdaření uměním naslouchat dítěti. Musí být schopni připravit a zrealizovat plnohodnotný program pro děti dané věkové skupiny. To vše samozřejmě za přísného dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů. Klademe velký důraz na spolupráci s rodinou, proto naši pedagogové musí umět komunikovat s rodiči, pravidelně je informovat o prospívání dítěte i citlivě řešit nestandardní situace.

Služby

Každodenní celoroční výchovně vzdělávací program 6.30 – 18 h pro děti od 2 do 6 let.

Letní školka pro děti od 3 do 8 let (červenec, srpen).

Principy školky Pelíšek

Respektování individuality dítěte
Rozvíjení poznávacích dovedností dítěte pod vedením kvalitních pedagogů
Rozvíjení představivosti a tvořivosti
Rozvíjení fyzických dovedností
Rozvíjení komunikačních dovedností a schopnosti navazování sociálních kontaktů
Rozvíjení správných hygienických a stravovacích návyků
Vedení k pozitivnímu přístupu k učení
Vedení k úctě k sobě, k úctě a ohleduplnosti k druhým i k okolnímu světu
Vedení k samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti

Režim dne

6.30 – 8.30     příchod do školky – výtvarné aktivity pod vedením pedagoga, individuální činnost

9.00 – 9.15     dopolední svačina

9.15 – 10.15     dopolední výchovně vzdělávací činnost

10.15 – 11.30     pobyt venku – vycházka, sportovní aktivity, poznávání přírody aj.

11.30 – 11.45     hygiena, příprava na oběd

11.45 – 12.30     oběd

12.30 – 13.45     polední klid

14.00 – 14.15     odpolední svačina

14.15 – 16.00     odpolední tematicky zaměřená činnost

16.00 – 18.00     individuální aktivity, odchod ze školky